Wydawnictwo
Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, przedsiębiorców oraz do przedsiębiorców z nadanymi uprawnieniami konsumentów, korzystających ze Sklepu Internetowego.

 

2. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy nim, a Klientem.

 

3. Sprzedawcą jest Fundacja Nauka. To Lubię, ul. Stanisława Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9691642791, REGON: 386726597, numer KRS: 0000852761, e-mail: sklep@naukatolubie.pl, numer telefonu: 846-846-108

 

2. Definicje

1. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

4. Konsument - osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

5. Przedsiębiorca o prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

6. Sklep internetowy - domena pozwalająca na dokonanie zakupu Towaru Sprzedawcy drogą elektroniczną, dostępna pod adresem internetowym: nauaktolubie.store

 

7. Sprzedawca - Fundacja Nauka. To Lubię, ul. Stanisława Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9691642791, REGON: 386726597, numer KRS: 0000852761, e-mail: sklep@naukatolubie.pl, numer telefonu: 846-846-108

 

8. Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.

 

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

10. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze strony Sklepu Internetowego, bez zamiaru zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży towaru z Usługodawcą.

 

3. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną, a także sprzedaży z dostawą.

 

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.

 

3. Dodatkowo Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników/Klientów usługę Newslettera.

a. Otrzymywanie wiadomości w ramach działania Newslettera możliwe jest po podaniu imienia i adresu e-mail oraz zaakceptowaniu zgody poprzez zaznaczenie checkboxa;

b. Klient może zapisać się do Newslettera w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia poprzez zaznaczenie checkboxa;

c. Usługa Newslettera pozwala na bezpłatnym przesyłaniu Użytkownikowi/Klientowi za jego zgodą wiadomości mailowych o charakterze marketingowym, w tym zwłaszcza dotyczących oferty Sprzedawcy - promocji, kodów zniżkowych, nowości towarowych. 

d. W przypadku woli rezygnacji z tej usługi lub zmiany danych, Klient wybiera jedną z opcji anulacji subskrypcji Newslettera lub zmienienia danych kontaktowych widniejących jako osobne pole w stopce każdej z wiadomości mailowych kierowanych przez Sprzedawcę w ramach wspomnianej usługi.

 

4. Użytkownik oraz Klient obowiązany jest do:

a. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich;

b. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

5. Użytkownika oraz Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

4. Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:

a. Dostęp do Internetu,

b. Standardowy system operacyjny,

c. Standardowa przeglądarka internetowa.

 

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

 

3. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:

a. wypełnieniu Formularza Zamówienia;

i) W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:

I. imię i nazwisko,

II. nazwa firmy (fakultatywnie)

III. numer NIP (w przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem)

IV. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

V. adres poczty elektronicznej,

VI. numer telefonu kontaktowego,

ii) Poza danymi wskazanymi powyżej Klient ma możliwość podania:

I. uwag do zamówienia

II. odmiennego adresu wysyłki niż adres wskazany w Formularzu;

III. kodu rabatowego;

IV. numeru karty bankowej, daty jej ważności oraz numeru CVV (w przypadku wyboru płatności kartą).

iii) Ponadto Klient musi:

I. wskazać formę wysyłki spośród  wskazanych w liście wyboru,

II. wskazać formę płatności spośród wskazanych w liście wyboru.

b. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam” - do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego)

 

4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

 

5. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo lub pod pseudonimem. W Formularzu Zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 

 

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.  

 

7. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotówkach i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

8. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

a. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

b. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie, po otrzymaniu zapłaty, przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez

a. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,

b. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.

 

10. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

5. Odstąpienie od umowy i niezgodność towaru z umową

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia otrzymania Towaru. 

 

2. Tryb postępowania reklamacyjnego:  

a. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia objęcia Towaru w posiadanie odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczające będzie wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

b. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe i nie warunkuje prawidłowości skorzystania z tego prawa.

c. Reklamacje związane z Towarem lub ze świadczeniem Usługi Sprzedaży oraz Usług Elektronicznych Klient bądź Konsument może składać na przykład: 

i) pisemnie na adres: ul. Stanisława Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice

ii) w formie elektronicznej na adres: sklep@naukatolubie.pl

d. W opisie reklamacji Klient lub Konsument powinien podać: 

i) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; 

ii) żądania Klienta/Konsumenta; 

iii) dane kontaktowych składającego reklamację.

e. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsumentowi przysługują dodatkowo prawa takiej jak:

a. żądanie naprawy lub wymiany Towaru,

b. żądanie obniżenia ceny Towaru i zwrotu części wpłaconych środków.

 

4. Produkty cyfrowe nie podlegają zwrotom.

 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien nadać przesyłkę zwrotną na swój koszt bezpośrednio na adres magazynu: IMKER (Nauka. To Lubię), ul. Szczebrzeska 55a, 22-400 Zamość.

 

6. Zwrot środków za zwrócony Towar nastąpi do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki na adres wskazany powyżej.

 

7. Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu tego samego kanału płatności, którego użyto przy jej dokonywaniu, chyba że Klient wyrazi chęć lub zgodzi się na inny sposób zwrotu, co nie będzie wiązało się z żadnymi kosztami dodatkowymi.

 

8. W przypadku płatności za pobraniem Sprzedawca poprosi Klienta o podanie numeru konta do zwrotu.

 

9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej przy dokonywaniu płatności.

 

10. Zapisy zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą także Przedsiębiorcy o prawach konsumenta, jeśli przewidują to odrębne przepisy prawa polskiego.

 

6. Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest  odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad  lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie  rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby  nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie  nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych  niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli  doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta  jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres magazynu Sprzedawcy: IMKER (Nauka. To Lubię), ul. Szczebrzeska 55a, 22-400 Zamość. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad  przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie  o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub  usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 

5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

 

6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji  Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 

7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych  świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej  i przesłana na adres sklep@naukatolubie.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis  zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje  reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

8. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia  23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

7. Sposoby i terminy płatności

1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po zaakceptowaniu ostatecznego zamówienia lub w momencie odbioru Towaru od przewoźnika (w przypadku wyboru płatności za pobraniem).

 

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności za Zamówienie poprzez zaufanych pośredników płatności:

a. płatności elektroniczne (Autopay S.A., BLIK, Google Pay, Apple Pay);

b. płatności kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro);

c. Przelew bankowy (PLN 47 1140 2004 0000 3802 8158 3044, EUR 45 1140 2004 0000 3112 1390 9884)

d. płatność za pobraniem. 

 

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Autopay S.A.

 

4. Ponadto Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar poprzez przesłanie bezpośredniego przelewu bankowego do Sprzedawcy, podając numer zamówienia jako tytuł płatności. Numer konta bankowego Sprzedawcy dostępny jest w zakładce "Kontakt" oraz jest podawany w wiadomości mailowej potwierdzającej złożenie zamówienia.

 

5. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym i prezentowane przed złożeniem przez Klienta Zamówienia i przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub cech Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

 

6. Usługodawca wysyła Klientowi fakturę VAT na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e-mail. Klient zgadza się na otrzymanie faktury drogą elektroniczną. W przypadku woli otrzymania faktury na inny od podanego adres Klient zobowiązany jest zaznaczyć to poprzez jedną z dostępnych dróg kontaktu.

 

7. Po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta, Usługodawca przystępuje do realizacji Usługi. 

 

8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

8. Koszt, sposoby i termin dostawy

1. Początek biegu terminu dostawy towaru liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Usługodawcy i liczony jest w Dniach Roboczych.  

 

2. Dostawa towaru dostępna jest na terytorium Polski oraz za granicą do wybranych Państw.

 

3. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

4. Odbiór osobisty towaru przez Klienta nie jest możliwy.

 

5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy towaru:

a) przesyłka kurierska na terytorium Polski dokonywana poprzez firmę FedEX;

b) przesyłka kurierska poza terytorium Polski dokonywana poprzez firmę DPD;

c) przesyłka dokonywana poprzez usługę paczkomaty 24/7 firmy Inpost.

 

6. Termin nadania Zamówienia do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 

7. Sprzedawca zobowiązuje się do terminowego nadania przesyłki jednak nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostawie, które nie wynikają z jego winy.

 

8. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu usługi.  

 

9. Obowiązki Sprzedawcy

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru powstałe ze względu na niezalecane użytkowanie przez Klienta, które nie jest niezbędne do zbadania prawidłowej produkcji Towaru.

 

3. Sprzedawca zobowiązuję się do dążenia, aby dostęp do Sklepu był nieprzerwany oraz zapewnia bezpieczeństwo realizowanych za pomocą Sklepu transakcji.  

 

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku wadliwego funkcjonowania urządzeń, przy użyciu których Klient korzysta ze Strony i Usług.

 

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów i łączy, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane.

 

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą czy niedozwolonym działaniem osób trzecich. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do zaplanowanych przerw, związanych na przykład z modyfikacjami technicznymi, o których Klient będzie informowany na stronie Sklepu.

 

7. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji Zamówień w ustalonym czasie oraz miłego kontaktu z Klientem poprzez wskazane Regulaminem drogi.

 

 10. Opinie w Sklepie Internetowym

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenie.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

11. Dane osobowe w sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. 

 

2. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do:

a) ich indywidualnej kontroli

b) ich sprostowania i uzupełnienia

c) ich usunięcia

d) ograniczenia ich przetwarzania

e) ich przeniesienia

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

3. Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, ale w określonych przypadkach - wskazywanych każdorazowo w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego - brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować uniemożliwieniem złożenia zamówienia.

 

4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

 

5. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może kontaktować się: 

a) pisemnie na adres: ul. Stanisława Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice;

b) w formie elektronicznej na adres: biuro@naukatolubie.pl

 

6. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady szczegółowo wskazane w Polityce Prywatności.

 

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania spraw i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi ma możliwość:  

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać TUTAJ

 

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest TUTAJ. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

13. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym Regulaminie, o których Użytkownik będzie informowany drogą mailową.

 

2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące współpracy mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.

 

3. Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

14. Zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego

1. Regulamin jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Regulaminu została przyjęta i obowiązuje od 01.08.2023 r.

 

2. Archiwalne wersje dokumentów znajdziesz TUTAJ.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium